การร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก

Posted Leave a comment

มรดก คือ ทรัพย์สินหรือสิทธิของผู้ตายที่มีหรือเกิดขึ้นก่อนหรือในขณะที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย นอกจากนี้ยังอาจรวมถึงสิทธิหรือเงินบางประเภทที่เกิดขึ้นภายหลังจากเจ้ามรดกถึงแก่ความตายอีกด้วย

เหตุแห่งการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก คือ เมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย ทายาทไม่สามารถจัดการมรดกได้ เช่น ไปขอรับโอนที่ดินหรือรถยนย์หรือรถยนจักรยานยนต์หรือทรัพย์สินอื่นของผู้ตาย หรือ ไปขอถอนเงินฝากของผู้ตาย เป็นต้น แต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินให้ได้ โดยแจ้งว่าต้องมีผู้จัดการมรดกหรือต้องมีคำสั่งศาลให้เป็นผู้จัดการมรดกหรือให้ไปร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกก่อน เป็นต้นเสียก่อนจึงจะดำเนินการได้ เหตุดังกล่าวเรียกว่าเหตุขัดข้องในการจัดการมรดก

(เพิ่มเติม…)

ผู้มีสิทธิยื่นขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา

Posted Leave a comment

ใครบ้างเป็นผู้มีสิทธิยื่น โดยผู้มีสิทธิยื่น ได้แก่

  1. ตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยเอง ( ประกันตนเอง )
  2. ครอบครัวหรือญาติพี่น้องของผู้ต้องหาหรือจำเลย ได้แก่ใครบ้าง เช่น บิดา มารดา ปู่ย่าตายาย พี่น้องร่วมบิดามารดา ลุงป้าน้าอา เรียกว่าใครก็ได้ที่เป็นญาติ เป็นต้น และภรรยามิได้จดทะเบียนสมรสกันก็ยื่นประกันตัวได้แต่ต้องเครียมคำร้องและเอกสารแนบไปเพื่อให้ศาลเห็นด้วย
  3. ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างของผู้ต้องหาหรือจำเลย
  4. บุคคลใกล้ชิดเสมือนญาติพี่น้องของผู้ต้องหาหรือจำเลย คือ บุคคลที่ไม่ใช่ญาติ แต่เป็นบุคคลอื่นที่ใกล้ชิดผู้ห้องหาหรือจำเลย และบุคคลที่ใกล้ชิดนี้จะยื่นประกันต้องเตรียมหรือเขียนคำร้องประกันตัวแสดงความสัมพันธ์และหรือเหตุเพื่อแสดงให้ศาลเห็นได้ด้วย และต้องนำเอกสารพยานหลักฐานมาแสดงความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันนั้นแสดงให้ศาลเห็นด้วย
  5. นายประกันอาชีพหรือบริษัทรับประกันที่ไปนั่งให้บริการอยู่ที่ศาล หรือท่านอาจจะรู้จักหรือชอบเรียกกันว่า ซื้อหลักประกัน เช่าหลักประกัน ประกันอิสระภาพ ฯลฯ
(เพิ่มเติม…)

การหมิ่นประมาท

Posted Leave a comment

หมิ่นประมาทในคดีอาญาและหมิ่นประมาทในคดีแพ่ง

หมิ่นประมาทนั้นมีทั้งหมิ่นประมาทที่เป็นคดีอาญา และหมิ่นประมาทที่เป็นคดีแพ่ง ในบทความนี้ขอกล่าวถึงหมิ่นประมาทในทางอาญา โดยเฉพาะในปัจจุบัน ในยุคของโลกของอิเล็คทรอนิกซ์ที่การมีการโพสหรือลงข้อความกันมากมายอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็น เฟสบุ๊ค ไลน์ อินสตราแกรม ทวิชเตอร์ เป็นต้น

(เพิ่มเติม…)

เหตุแห่งการฟ้องหย่า

Posted Leave a comment

เหตุแห่งการฟ้องหย่าที่จะสามารถฟ้องร้องขอหย่ากันต่อศาลได้นั้น จะต้องมีเหตุตามกฎหมาย กล่าวคือ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กำหนดเหตุแห่งการฟ้องหย่าไว้ ดังนี้

มาตรา 1516 เหตุฟ้องหย่ามีดังต่อไปนี้

(เพิ่มเติม…)

ผลของการคิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด

Posted Leave a comment

การคิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ผลทางกฎหมายเป็นอย่างไร

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2131/2560 โดยศาลฎีกามีคำวินิจฉัยว่า โจทก์คิดดอกเบี้ยจากจำเลยร้อยละ 1.3 ต่อเดือน หรืออัตราร้อยละ 15.6 ต่อปี ซึ่งเป็นการคิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด อันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475 มาตรา 3 ประกอบ ป.พ.พ. มาตรา 654 ( ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี ) มีผลให้ดอกเบี้ยดังกล่าวตกเป็นโมฆะ

(เพิ่มเติม…)

อายุความหนี้บัตรเครดิต/อายุความหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล

Posted Leave a comment

คดีประเภทดังกล่าว จัดอยู่ในคดีประเภท คดีผู้บริโภค และคดีผู้บริโภคกล่าวให้เข้าใจโดยง่าย คือ คดีที่ผู้ประกอบการฟ้องผู้ใช้บริการหรือผู้บริโภคนั่นเอง หรือคดีที่ผู้ใช้บริการหรือผู้บริโภคฟ้องผู้ประกอบการ

(เพิ่มเติม…)

การจดทะเบียนรับรองบุตรให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย

Posted Leave a comment

หมายเหตุ.- บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองและบุตรที่บิดาจดทะเบียนรับรองว่าเป็นบุตรต่างกับเหมือนกันอย่างไร …!

  • บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้ว 》คงแต่เกิดสิทธิในเรื่องการรับมรดกของบิดา แต่
  • บุตรที่บิดาได้จดทะเบียนรับรองว่าเป็นบุตรแล้ว 》กฎหมายให้ถือว่ามีผลเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดาย้อนไปนับแต่วันที่เด็กเกิด นอกจากนี้ยังเกิดสิทธิและหน้าที่ความสัมพันธ์ต่อกันในทางกฎหมายครอบครัวด้วย เช่น บิดาเริ่มเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง , บุตรมีสิทธิได้รับอุปการะเลี้ยงดูจากบิดา , บุตรมีหน้าที่ต้องอุปการะบิดา เป็นต้น
(เพิ่มเติม…)

สิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญาตามกฎหมาย

Posted Leave a comment

สิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญา ทั้งนี้ ในชั้นสอบสวน โดยภายหลังจากถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมตัว “ชั้นจับกุม” ก็จะมีการส่งมอบตัวให้พนักงานสอบสวนต่อไปเพื่อทำการสอบสวน เรียกว่า “ชั้นสอบสวน” ถามว่า ..?.. สิทธิของผู้ต้องหานั้นมีอะไรบ้าง สิทธิของผู้ต้องหาตามกฎหมายนั้น มีดังนี้

(เพิ่มเติม…)

การร้องทุกข์ในคดีอาญา

Posted Leave a comment

โดยหลักสามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานตำรวจกับสานีตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุหรือความผิดได้เกิดขึ้น แต่ผู้เสียหายก็ยังสามารถร้องทุกข์กับสถานีตำรวจได้ทุกท้องที่ แม้มิใช่ท้องที่ที่เกิดการกระทำความ ( เทียบเคียงคำพิพากษาของศาลฎีกาที่ 2974/2516 )

(เพิ่มเติม…)

ทรัพย์สินที่เช่าซื้อสูญหายผู้เช่าซื้อยังต้องรับผิดต่อผู้ให้เช่าซื้ออยู่หรือไม่

Posted 2 Comments

ในกรณีรถยนต์ที่เช่าซื้อสูญหายไป สัญญาเช่าซื้อย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 567 จำเลย(ผู้เช่าซื้อ)จึงไม่ต้องรับผิดในการส่งรถยนต์คืน แต่ในข้อสัญญาเช่าซื้อว่าในกรณีที่รถยนต์สูญหาย ผู้เช่าซื้อยอมใช้ค่าเช่าซื้อในส่วนราคาที่เหลือ ถือว่าจำเลยตกลงจะชำระค่าเสียหายให้แก่โจทก์(ผู้ให้เช่าซื้อ)ในกรณีนี้ไว้ด้วย อันเป็นการกำหนดความรับ
ผิดไว้ล่วงหน้ามีลักษณะเป็นเบี้ยปรับ ซึ่งหากสูงเกินส่วนศาลชอบที่จะลดจำนวนลงพอสมควรได้ ทั้งนี้ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 383 วรรคแรก ส่วนค่าขาดประโยชน์เมื่อรถยนต์ที่เช่าซื้อสูญหายเป็นเหตุให้สัญญาเลิกกันแล้ว จึงไม่ต้องรับผิด

เทียบเคียงกับคำพิพากษาของศาลฎีกาที่ 5819/2550

หมายเหตุ.- มาตรา 567 บัญญัติไว้ว่า “ถ้าทรัพย์สินที่เช่าซื้อสูญหายไปทั้งหมดไซร้ ท่านว่าสัญญาเช่าก็ย่อมระงับไปด้วย” และ มาตรา 383 บัญญัติไว้ว่า “ถ้าเบี้ยปรับสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ …”

บทความโดย สำนักงานกฎหมาย พีดี-ลอว์ ออฟฟิศ ( Pd-Law Office )