Pd-Law Office

ให้บริการด้านคดีความ​

รับดำเนินคดี ต่อสู้คดี – คดีเเพ่ง คดีอาญา คดีเเรงงาน คดีล้มละลาย คดีปกครอง คดีภาษี คดีทรัพย์สินทางปัญญา คดีการค้าระหว่างประเทศ  ฯลฯ เเละคดีอื่นทุกประเภท เเละรับดำเนินการสืบทรัพย์หรือบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาล

ให้บริการด้านที่ปรึกษากฎหมาย​

รับเป็นที่ปรึกษากฏหมายให้กับ – บริษัท ห้างหุ้นส่วน องค์กร ห้าง ร้าน เเละหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐ รัฐวิสาหกิจ เเละให้กับประชาชนเเละบุคคลทั่วไป ฯลฯ

ให้บริการจัดทำ-ตรวจร่างนิติกรรมสัญญาหรือหนังสือ

รับจัดทำ – ตรวจร่างนิติกรรมสัญญา , หนังสือ , หนังสือบอกกล่าวทวงถาม ทวงหนี้ , บันทึกข้อตกลง , บันทึกระงับข้อพิพาท เเละสัญญาหรือหนังสืออื่นทุกประเภท

ให้บริการงานจดทะเบียน

รับจดทะเบียนประเภท – บริษัท ห้างหุ้นส่วน , ทะเบียนโรงเรียน , ทะเบียนโรงงาน , ทะเบียนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร , ทะเบียนการค้า , ทะเบียน อย.  ฯลฯ